SIQ Kvalitetskulturindex

Ett nytt sätt att mäta beteenden som påverkar arbetsplatsens värderingar och förmåga att stärka kulturen internt

Med en stark kvalitetskultur har chefer och medarbetare bättre förutsättningar att agera och ta bra beslut i vardagens olika situationer. En sådan förmåga blir allt viktigare med den accelererande förändringstakten i omgivningen. Kvalitetsutveckling handlar om att förstå vem man är till för och hur man kan skapa ökat värde för kunder och övriga intressenter. Det bygger på ett långsiktigt perspektiv i kombination med en agil verksamhet. Men idag vittnar många om ett motsatt förhållande där kortsiktigt agerande råder. Betydelsen av att utveckla en kvalitetskultur blir alltmer uppenbar och framhålls som en av de främsta utmaningarna företag och organisationer har att hantera. SIQ Kvalitetskulturindex är till för att hjälpa en verksamhet att stärka sin kvalitetskultur för att nå mer hållbara resultat.

En fråga om beteenden

I ett forskningsprojekt har praktiker och forskare identifierat de värderingar som tillsammans utgör en kvalitetskultur. Värderingarna avser engagerat ledarskap, att basera beslut på fakta, kundorientering, allas delaktighet, processorientering och ständiga förbättringar. Samtliga dessa värderingar kommer till uttryck genom våra beteenden i verksamheten. Vissa beteenden stödjer medans andra beteenden hindrar en kvalitetskultur.

SIQ Kvalitetskulturindex ger chefer och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen.

Mätningen

Ledare och medarbetare inom den aktuella arbetsplatsen omfattas av mätningen som sker via webblänk. Varje individ besvarar anonymt frågorna som är uppdelade i två delar:
• Den första delen handlar om att ta ställning till hur vanligt förekommande de angivna beteendena är.
• Den andra delen handlar om att ta ställning till vilka beteenden jag som individ föredrar.

Resultatet

Er mätning av arbetsplatsen sammanställs i en utförlig rapport. Här redovisas också vilka värderingar och beteenden som ev. behöver ges prioritet. SIQ går tillsammans med er igenom rapportens olika delar via ett E-möte. Vi har avslutningsvis en dialog kring hur ni kan använda resultatet för att utveckla kvalitetskulturen.

Merparten av SIQs medlemsorganisationer kan som del av sitt medlemskap och i olika utsträckning använda kvalitetskulturindex kostnadsfritt.

För utökad användning eller icke om ni inte är medlemmar, kontakta SIQ för offert.

Läs mer om SIQ Medlemskap

Kontakta Michael Westher för mer information och/eller offert

Exempel

Nedan kan du ta del av ett exempel, en mindre delmängd av en rapport.

Delrapport