SIQ Management Index

SIQ Management Index indikerar nuläget i verksamheten i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Men det omfattar mer än bara en pulsmätning. Med den efterföljande reflektionen och dialogen kan ledningsgruppen tillsammans och faktabaserat inrikta förbättringsarbetet. Syftet är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.

- Den inledande mätningen indikerar hur ledarna uppfattar verksamheten i relation till de framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer.
- Frågeställningarna utgör ett ramverk för att reflektera kring rådande arbetssätt och de resultat som uppnås, men också sambanden dem mellan.
- Med den faktabaserade dialogen ser ledarna tillsammans organisationens främsta förbättringsområden, till grund för prioriteringar och beslut.
- Genom att tillvarata ledarnas olika perspektiv och kompetens kan bra arbetssätt utvecklas och spridas till flera delar av verksamheten.


Ett helhetsperspektiv med begränsad insats

Den inledande mätningen baseras på hur personer i ledningsgruppen uppfattar och skattar nuläget utifrån sin kännedom om organisationens tillvägagångssätt. Den särskiljer sig genom att den utöver genomsnitt även visar på variation. Dvs. i vilken grad råder det samsyn kring hur det går till i verksamheten så att vi kan fatta kloka beslut? Ledarnas olika perspektiv och kännedom tas därmed tillvara.
Med en relativt liten insats framträder organisationens nuläge ur ett helhetsperspektiv där insikterna om ”är” läget ger förutsättningar för faktabaserade beslut om ”bör” läget. Som komplement till ledningsgruppen inkluderas även ett antal direktrapporterande ledare som respondenter i själva mätningen.

Som bäst vid förändring

En mycket bra timing att använda Management Index är när organisationen vill åstadkomma förändring för att bättre hantera sina utmaningar eller exempelvis i samband med chefsbyte. Då är värdet av en klar utgångspunkt för att prioritera ofta som störst. Insikterna och lärandet kan dessutom bidra till att förändringar verkligen innebär förbättringar.
En nyligen genomförd forskningsstudie visar på även ett antal gemensamma framgångskriterier gällande förutsättningar.
De organisationer som använde indexet och som uttryckte störst nytta hade;

- Ett klarlagt syfte.
- Viljan att utveckla ledningsgruppen som team.
- Insikten att det är ledarnas samlade perspektiv som som tas tillvara.

En uppföljande mätning kan på sikt vara lämplig när förändringar har kunnat etableras och haft tid att inverka på verksamheten och dess resultat.

Så går det till

Efter att ledningen har klargjort syftet och bestämt en tidpunkt så riggas den web baserade undersökningen. Frågebatteriet innehåller ett femtiotal frågeställningar kring arbetssätt och resultat; Det handlar om Ledarskap, Strategier & Planering, Beslut & Lärande, Medarbetare, Hållbarhet & Resursfördelning, Processer & Kunder samt en resultatdel från olika intressenters perspektiv. Undersökningen tar ca 15-20 minuter att besvara för respektive respondent.

När rapporten har sammanställts och analyserats sker en presentation och dialog kring resultatet tillsammans med SIQ och ledningsgruppen. På basis av detta prioriterar ledningsgruppen de viktigaste förbättringsområdena till stöd för sin strategi och vägval. Reflektionen och lärandet ledare emellan utvecklar samtidigt gruppen och ger bättre förutsättningar för spridning av best practice i verksamheten.
Management Index drivs och koordineras av SIQ i nära samverkan SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som svarar för genomförandet av pulsmätningen.

Frågor
För närmare information om genomförande kontakta SIQ.

Michael Westher
mw@siq.se
031-7231721

SIQ Management Index som PDF