Kommunal och regional kvalitetsledning

Sex dagars kvalificerad kvalitetsutbildning

För dig som är chef, kvalitetsledare, utredare eller utvecklings­ansvarig på någon av Sveriges kommuner eller regioner.

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete."
Staffan Isling, VD SKL

Från och med hösten 2019 hålls kursen Kommunal kvalitetsledning i SIQs och Sandholm Associates regi. Under många år har Professor Bo Edvardsson från Karlstad Universitet hållit i kursen tillsammans med DO & Partner AB. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse för hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan bedrivas inom en kommunal och regional verksamhet. Vårens utbildningsomgång startar den 12 mars.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, kvalitetsledare, utredare och utvecklingsansvariga. Utbildningen är utformad för ledare och medarbetare inom socialtjänst, skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur­ och fritid, samhällsbyggnad, miljö­ och hälsa, tekniska förvaltningar samt medarbetare verksamma i den kommunala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda den kommunala och regionala sektorn en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling. Utbildningen skall förmedla kunskaper om och förståelse för modern förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus. Utbildningsprogrammet är anpassat för att ge gedigna kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel att tillämpa i kommunal verksamhet för att nå god tillfredsställelse hos kommuninnevånarna samt god kostnadseffektivitet.

En central del i utbildningen är erfarenhetsutbyte med fokus på organisering, ledning och uppföljning av kvalitetsarbete i olika praktiker och diskussion kring villkor för att lyckas. Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna kritiskt bedöma vilka insatser som fordras inom den egna verksamheten samt kunna stödja och leda ett resultatinriktat förändrings­ och förbättringsarbete.

Upplägg och tid

Modul 1 – 12-13 mars 2020

Ger en praktisk översikt av modern kvalitetsutveckling och kommunal kvalitetsledning. Översikten tar upp centrala begrepp såsom kund­ och medborgarorientering, tjänst, värdeskapande samt kvalitetsmätning. Och om hur man leder och styr kvalitetsutveckling med värderingar.

Modul 2 – 27-28 april 2020.

SIQs Management modell och träning i att se hela verksamheten. Introduktion till Lean. Träning i verkningsfulla verktyg för att identifiera slöserier och skapa mervärde för de man är till för.

Modul 3 – 1-2 juni 2020

Kvalitetsutveckling genom processorientering och kartläggning av kärn­ och stödprocesser. Kvalitetsarbete i politiskt styrda organisationer. Jämförelser som ett förbättringsverktyg. Hinder och framgångsvägar. Nationella och internationella utblickar.

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.900 kronor, exklusive moms. Avgiften inkluderar dokumentation.

Plats

Utbildningen genomförs i Sandholm Associates lokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm vilka är belägna knappt 15 minuters promenad från Cityterminalen.

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av ett kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Kursbroschyr med mer information

Håller på att tas fram och beräknas finnas i mitten av november.

Anmälan

Anmäl dig på Sandholms webbplats via länken nedan. Anmälan är bindande. Du kommer att få en bekräftelse och ett utförligt program i god tid före kursstart. Kallelse skickas ut 14 dagar innan uppstart av respektive modul.

Länk till Sandholm Associates för anmälan

Logi

Ni bokar själva ert boende. Hotell i närheten som Sandholm Associates har avtal med är:

Hotell Tegnerlunden – Uppge avtalskod SAND vid bokningen så erhålls 18% rabatt på dagspriset.

Hotell Micro som ligger i samma byggnad som Hotel Tegnérlunden (lite enklare budgethotell med fönsterlösa rum). Uppge avtalskod SAND så erhålls 15% rabatt på dagspriset.

Rekommendation är att boka boende i samband med anmälan till kurs för att försökra er om boende.