Kommunal och regional kvalitetsledning

Sex dagar fullmatad högkvalificerad kvalitetsutbildning!

För dig som är chef, kvalitetsledare, utredare eller utvecklings­ansvarig på någon av Sveriges kommuner eller regioner.

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete."
Staffan Isling, VD SKR

Sveriges kommuner och regioner står inför många utmaningar. Ge dig själv den förståelsen och de verktyg som hjälper dig att på det mest effektiva sättet bidra till verksamhetens framgång! Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling.

Höstens utbildningsomgång startar den 24 september.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet samt medarbetare verksamma i den kommunala eller regionala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda de kommunala och regionala sektorerna en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Utbildningen ska ge kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas i en offentlig verksamhet.

Deltagarna lär sig hur kvalitetsrelaterade metoder och verktyg kan användas för att utveckla en verksamhets förmåga att möta medborgarnas behov och förväntningar. Fokus ligger även på hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan etableras inom en kommun eller region.

Utbildningen syftar även till att skapa erfarenhetsutbyte och bygga nätverk mellan personer som leder kvalitets- och förbättringsarbete inom olika organisationer.

Upplägg och tid

Modul 1 – 24-25 september 2020

Denna modul ger förståelse för en modern ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt hur denna kan tillämpas inom en kommunal eller regional organisation. Vi diskuterar hur medborgarnas behov på bästa sätt kan mötas samt hur verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan reduceras. Deltagarna ges dessutom en överblick avseende relevanta kvalitetskoncept och -metoder samt insikter om vad de framgångsrika verksamheterna gör. Vi ser även på hur ett välfungerande kvalitetsarbete påverkar hållbarhet, välfärd och digitalisering. Fokus ligger dessutom på hur ett framgångsrikt kvalitetsarbete kan bedrivas i en politiskt styrd organisation.
Kursledare: Lars Sörqvist och Mats Deleryd

Modul 2 – 12-13 november 2020.

I denna modul fördjupar vi oss i hur ett kvalitetsarbete kan organiseras, drivas och ledas i en verksamhet samt hur detta arbete kan utvärderas och förbättras. Som grund för detta använder vi SIQ Management modell. Genom diskussioner och övningar lär sig deltagarna hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan byggas upp och ständigt utvecklas. Fokus ligger även på att lära hur kvalitet kan mätas och följas upp på olika sätt samt hur tydliga processer kan etableras i en verksamhet.
Kursledare: Annette Björnson och Anne-Charlotte Holmgren

Modul 3 – 7-8 december 2020

Den tredje och sista modulen fokuserar på verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Deltagarna lär hur ett förbättringsarbete med tydliga roller kan organiseras i en verksamhet samt vilka kompetenser som krävs för att framgång ska nås. Under denna modul ges även kunskaper om ett antal verktyg och metoder som använd vid faktabaserad problemlösning, processutveckling och innovativ utveckling. Vi diskuterar även vad ett ledarskap för ständiga förbättringar innebär samt hur ett sådant ledarengagemang kan byggas. Avslutningsvis fokuserar vi på hur deltagarna ska utveckla en strategisk och taktisk plan för kvalitetsutveckling i den egna verksamheten.
Kursledare: Marita Bergendahl, Lars Sörqvist och Anders Fundin

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.900 kronor, exklusive moms. Avgiften inkluderar dokumentation.

Plats

Utbildningen genomförs i anslutning till SIQs lokaler på Drakegatan 6 i Göteborg, vilka är belägna knappt 20 minuters promenad från Göteborgs Central-Nils Ericsson Terminalen.

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av ett kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Anmälan

Anmäl dig på anmälningslänken nedan. Anmälan är bindande. Du kommer att få en bekräftelse och ett utförligt program i god tid före kursstart. Kallelse skickas ut 14 dagar innan uppstart av respektive modul.

Anmälan till kommunal och regional kvalitetsledning hösten 2020

Ladda ner och skriv ut en pdf om utbildningen

Logi

Ni bokar själva ert boende. Rekommendation är att boka boende i samband med anmälan till kurs för att försäkra er om boende.

Kursledare hösten 2020

Lars Sörqvist, professor och vd för Sandholm Associates, har i över 25 års tid arbetar som rådgivare, forskare, inspiratör och utbildare avseende kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete i organisationer på de flesta kontinenter. Lars är även knyten till Kungliga Tekniska Högskolan och Shanghai University. Du finner mer information om honom på hans privata blogg www.larssorqvist.com

Mats Deleryd, professor och vd för Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ, har mångårig erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling i centrala roller på både nationell- och internationell nivå inom ABB, Bombardier och AB Volvo och har en professur vid Mälardalens Högskola inom Kvalitets- och organisationsutveckling.

Annette Björnson har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom den offentliga sektorn med erfarenheter från såväl större som mindre kommuner och landsting/regioner. Utbildningsmässigt har Annette gått magisterprogram i kvalitetsområdet från Mittuniversitetet, en magisterexamen i ledarskap från Mälardalens högskola samt grundutbildning en Förvaltningsexamen, fil.kand. med huvudämnet statskunskap från Linköpings universitet.

Anne-Charlotte Holmgren, ingenjör och utbildningsansvarig vid SIQ, har i många år arbetat med kvalitetsfrågor ur olika perspektiv såsom affärsmodeller, ledarskap, logistik och lean, i branscher som transport och logistik, utbildning och forskning, hälso- och sjukvård samt i olika roller som projektledare, utbildare, specialist och chef.

Marita Bergendahl, ingenjör, partner och konsult på Sandholm Associates, har lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling. Hon har bl a jobbat inom Försvarsmakten, AGA, Nynäs, Mandator och Enator. Hon har verkat som chef, förändringsledare, organisationsutvecklare och rådgivare. Idag arbetar hon främst med ledarskapsfrågor, förbättrings- och förändringledning, lean och sex sigma.

Anders Fundin är professor i kvalitetsutveckling vid Mälardalens högskola, där han bland annat varit verksam som forskningsledare för forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering. Intresset för kvalitetsutveckling har utvecklats under 20 år genom både forskning och utvecklingsarbete, bland annat genom tidigare anställningar inom Volvo Construction Equipment, Volvo Lastvagnar och Bombardier Transportation. Anders har en doktorsexamen i kvalitetsutveckling från Chalmers Tekniska Högskola (2005) och är Civilingenjör i Maskinteknik (1999).