Upphandling inom äldreomsorg

Om Upphandlingsmodellen

Upphandling av äldreomsorg i Sverige är starkt präglat av en statisk syn på kvalitet. Förfrågningsunderlagen i upphandlingar innehåller ofta flera hundra detaljerade skall-krav som är svåra att följa upp och inte utgör ett tillräckligt underlag för förbättringar under avtalsperioden.

SIQ ha därför i ett projekt tillsammans med Svenskt Näringsliv utvecklat en dynamisk kvalitetsmodell för äldreomsorg som ska leda till ökad kvalitet. Kvalitetsmodellen kan användas i  upphandlingen och i utvecklat partnerskap mellan kommun och vårdföretag för att följa upp och förbättra kvaliteten under hela avtalsperioden. Ladda ner Rapporten nedan.

Ladda ner Rapporten

Den framtagna kvalitetsmodellen behöver nu testas för att påvisa vilka effekter som kan uppnås genom att inkludera kvalitetsdimensionen i upphandlingen och genom partnerskap mellan kommun och vårdföretag utvärdera och förbättra kvaliteten genom hela avtalsperioden. Kvalitetsmodellen behöver också valideras på ett vetenskapligt sätt, vilket innebär att forskare följer partnerskapet mellan kommun och vårdföretag under tre års tid. Syftet är att studera vilka effekter som tillämpningen av kvalitetsmodellen medför. Forskningsprojektet kommer att pågå under 4 år (2016-2019).

Arbetet leds av SIQ som också genomför utbildningar och medverkar i utvärderingsarbetet. Testet kommer att göras på en upphandling av Äldreomsorg som skall genomföras i Västerås Stad under hösten 2016 (finansieras av Västerås Stad).

Delta i vår grundutbildning

SIQ bjuder nu in till en tvådagars grundutbildning. Utbildningen ger deltagarna en grundläggande förståelse för vad det innebär att följa upp, upphandla och att upphandlas med stöd av den framtagna modellen. Utbildningen kostar 9.000 kr per person/ex moms.

Nästa utbildningstillfälle äger rum i Stockholm 7-8 juni. Vi återkommer med plats och tider i samband med anmälan

Anmäl dig här

Delta i Forskningsprojekt

Under hösten 2016 kommer modellen för upphandling att testas av Västerås Stad i en upphandling av Äldreomsorg. Kvalitetsmodellen behöver som tidigare angivits också valideras på ett vetenskapligt sätt, vilket innebär att forskare följer partnerskapet mellan kommun och vårdföretag under tre års tid.

Är ni intresserade av att aktivt delta i upphandlingen och tillsammans med Västerås Stad lära er mer om dynamiska upphandlingsmodeller finns möjlighet att delta som partner i detta projekt. Att delta i hela forskningsprojektet kostar 276.500 kr/kommun (om kostnaden delas på minst 4 kommuner).

För mer information om Forskningsprojektet, kontakta:
Åsa Rönnbäck, asa.ronnback@siq.se eller via telefon på 031-723 17 08.

Ladda ner info om forskningsprojektet