Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Tilldelas LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad

LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att lära av. 2017 års utmärkelse tilldelas LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad för ett föredömligt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete. I år delas även två Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut, ett till Berga förskola i Eskilstuna och ett till Hudikskolan i Hudiksvall.

– SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling har som uppgift att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter vi fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och därmed tjänar som förebilder för andra skolor att lära av. Årets mottagare LBS Halmstad är tillsammans med de två skolor som får ett erkännande, konkreta bevis på att ett aktivt och tydligt ledarskap ger förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete och ha eleverna i fokus vilket ger ett förbättrat resultat över tid, säger Mats Deleryd, VD för SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling.

Utmärkelsen och Erkännandena delas ut under högtidliga former under Rikskonferensen Bättre Skola den 17 januari i Eskilstuna, dit alla som arbetar med kvalitets- och ledarskapsfrågor i skolvärlden är välkomna.

Rikskonferensen Bättre Skola

– Det känns verkligen helt fantastiskt och jag är så glad att vi blir uppmärksammade på detta vis, säger Linda Johansson, rektor LBS Halmstad. Det gör mig oerhört stolt att tillägnas SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017, det är ett kvitto på att vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på mycket hög nivå. De kvalitetsutvecklande processer som genomsyrar vår verksamhet tillsammans med ett stort kundfokus och ett starkt ledarskap ligger till grund för den resultatutveckling vi gjort de senaste åren. Tillsammans med min otroligt kompetenta och engagerade personal har jag lyckas driva målmedveten skolutveckling och på så sätt säkerställa att eleverna når sin fulla potential.

Se vår intervju med rektor Linda Johansson

Domarkommitténs utlåtande:

LBS Halmstad – mottagare av Kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.

Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering vilket avspeglas i resultaten. Uppföljning och analys av elevernas behov och önskemål inhämtas kontinuerligt och informationen används som underlag vid planering av verksamheten.

Ett tydligt systematiskt arbete med utgångspunkt i kvalitetsårshjulet bidrar till att skolan visuellt kan följa sin positiva utveckling i förhållande till sina uppsatta mål, vilka framkommer i de goda och stabila resultaten.

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017.

Berga förskola i Eskilstuna – Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Berga förskola har en tydlig struktur som utgår ifrån ett synligt och engagerat ledarskap. Styrning och ledning av verksamheten präglas av allas delaktighet, engagemang och systematiskt arbete.

Barnen står i centrum och ledorden Våga, Vilja, Veta och Växa genomsyrar hela verksamheten. Genom kreativitet och pragmatiskt förhållningssätt reagerar verksamheten snabbt på kundernas behov och synpunkter som naturligt integreras i verksamheten.Förbättringsområden för förskolan är att synliggöra processorienteringen och förbättra sitt arbete med att sätta mätbara mål för verksamheten så att adekvata resultat kan härledas till målen.

Sammantaget gör detta att Berga förskola är väl värd ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

Hudikskolan i Hudiksvall – Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Hudikskolan i Hudiksvall har en ledning som tydligt visar sitt personliga engagemang som tydlig pekar ut riktningen för verksamheten vilket skapar förutsättningar för såväl kunder som medarbetare att kunna bidra med sina olika erfarenheter.Verksamheten präglas av ett uttalat kundperspektiv där de visar stort intresse för att ta reda på kunders behov, krav, önskemål och förväntningar. Verksamheten strävar efter att ta reda på hur de kan skapa värde för dem de är till för. Hudikskolan har en potential att utvecklas ytterligare genom att systematisk följa upp och jämföra sig med andra, för att förbättra verksamheten och för att nå sin målsättning att succesivt öka elevernas meritpoäng.

Sammantaget gör detta att Hudikskolan i Hudiksvall är väl värd ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017 består av:

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Läs mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola