Gott föredöme: LBS Halmstad

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Utmärkelsen tilldelades LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad för ett föredömligt arbete med sitt systematiska kvalitetsarbete.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling har som uppgift att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och tjänar som förebilder för andra skolor att lära av.

Domarkommitténs motivering

LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.

Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering vilket avspeglas i resultaten. Uppföljning och analys av elevernas behov och önskemål inhämtas kontinuerligt och informationen används som underlag vid planering av verksamheten.

Ett tydligt systematiskt arbete med utgångspunkt i kvalitetsårshjulet bidrar till att skolan visuellt kan följa sin positiva utveckling i förhållande till sina uppsatta mål, vilka framkommer i de goda och stabila resultaten.

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017.

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

- Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
- Per-Arne Andersson, Direktör SKL
- Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
- Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
- Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
- Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
- Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

PDF LBS Halmstad och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Läs mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola