Hållbar verksamhetsutveckling för en hållbar framtid

Vi söker 10 verksamheter till SQMA forskarskola

Hållbar verksamhetsutveckling för en hållbar framtid

Har ni någon anställd som har grundkompetens och drivs av hållbar verksamhetsutveckling och har uttryckt eller har en önskan att doktorera?

Swedish Quality Management Academy (SQMA) startar en forskarskola med fokus på ”Hållbar verksamhetsutveckling för en hållbar framtid”. SQMA består av lärosätena, Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Mittuniversitet och koordineras av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

Fördelen för organisationer deltagande i forskarskolan är att de internt kommer att utveckla medarbetare, ”verksamhetsdoktorander”, som ligger i framkant kring hållbar verksamhets-utveckling och därigenom kommer organisationen även bereda förutsättningar för att utveckla sitt hållbarhetsarbete till att vara ledande inom respektive affärs- eller verksamhetsområde/bransch. De kommer att kunna ta ”tätpositioner” i en omställning till ett hållbart samhälle och därmed säkra sin vidare utveckling som organisation.

Forskarskolans upplägg

Grunden i forskarskolans upplägg är att anställa så kallade verksamhetsdoktorander vid respektive deltagande organisation. Dessa personer ska kunna fokusera och forma en hållbar verksamhetsutveckling vid organisationen samtidigt som de genomgår en forskarutbildning som uppgår till minst 50 procent av en heltid (med en ambition på 80 procent) under fyra år.
Verksamhetsdoktoranden knyts även till något av de i SQMA deltagande lärosätena och kommer även att dra fördel av att tillhöra hela forskarskolan med möjlighet till delande av lärande och utveckling mellan individer och deltagande organisationer. Grunden är att de deltagande organisationerna finansierar verksamhetsdoktorandens lön och kostnader, lärosätena finansierar akademisk handledning och utvecklande och genomförande av doktorandkurser. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, står för ledning och sammanhållande av hela forskarskolan. Extern finansiering, som då kan komma deltagande organisationer, lärosäten samt SIQ till gagn, kommer att sökas för att utgöra en del av behövlig finansiering. I och med att doktoranden är anställd vid den deltagande organisationen säkerställs att kompetens utvecklas och kan behållas inom deltagande organisationer. Doktoranderna är med fördel idag anställda vid deltagande organisationer. Det handlar om personer som har grundkompetens och drivs av hållbar verksamhetsutveckling och har uttryckt eller har en önskan att doktorera. I de fall ingen sådan lämplig kandidat kan identifieras kommer en gemensam rekryteringsinsats att formas och genomföras.

10 organisationer sökes

Under oktober - november 2017 kommer respektive lärosäte, tillsammans med SIQ, att identifiera minst 10 deltagande organisationer som är intresserade av att vara med i forskarskolan. Därefter kommer gemensamma workshops att hållas för att identifiera fokusområden och lämpliga forskningsprojekt. Målet är att minst två deltagande organisationer och två lärosäten ska vara verksamma inom respektive forskningsprojekt för att få en bra grund till samverkan. Givet identifierade deltagande organisationer och forskningsområden/projekt kommer ansats till ansökan om externa forskningsmedel att genomföras.

Mer information och kontakt (extern länk till SQMA)