Forskning och Utveckling

Forskning är en viktig hörnsten i vårt arbete och SIQ bedriver idag en rad forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med bland andra våra medlemsföretag, Svenskt Näringsliv, Swedish Quality Management Academy (SQMA) och vårt nätverk av kommuner och landsting i Sverige. Läs nedan vad vi har på gång!

sida

Verksamhetsstyrd processledning

Delta i vårt nya forskningsprojekt som syftar till att ta fram kunskap och beslutsstöd som hjälper er att behovsanpassa er processledning. Definiera hur stabil/flexibel, central/decentral, detaljstyrd/principstyrd, dokumenterad/odokumenterad en given process bör vara.

sida

Organisationers främsta utmaningar

Med denna nationella, branschöverskridande studie vill vi ge en aktuell bild av de främsta utmaningarna som ledare och medarbetare kan och bör förbereda sig för.

sida

Känner du engagemang för ditt arbete?

Det finns i forskningen en tydlig koppling mellan sättet att leda och medarbetarnas engagemang. Läs Åsa Rönnbäcks senaste blogg.

sida

Har vi fokuserat för mycket på struktur?

Ingen lär väl ha missat den växande trenden att leda genom värderingar och ökad tillit, agility och tjänstedesign? Men den tunga dokumentationen har skapat ett tvivel om befintliga metoder och verktyg inom kvalitetsutveckling är tillräckliga för att kunna hantera den höga förändringstakten som råder.

sida

Att utveckla kvalitetskulturen

Ökad förståelsen för hur man utvecklar kvalitetskulturen! Nytt forskningsprojekt för SIQs medlemsorganisationer i samverkan med SQMA.

sida

Är det metoden eller tillämpningen det är fel på?

Kvalitetsutveckling, som är en ledningsfilosofi, ägs inte av ledningen och integreras därmed inte i organisationskulturen, skriver Åsa Rönnbäck i sin senaste blogg.

sida

Dags att ställa om det introverta kvalitetsarbetet

Forskning visar att förbättringsarbetet fokuserat mer på det interna arbetet än på att anpassa sig till kundernas föränderliga behov, skriver Åsa Rönnbäck i sin blogg.

sida

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Läs Åsa Rönnbäcks senaste blogg. Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet?

sida

Kvalitetsfunktionens roll för strategisk utveckling ger riktningen för kompetensutvecklingen

Synen på kvalitet har förändrats dramatiskt de senaste årtiondena, från kvalitetskontroll och kvalitetssäkring till att fokusera kund och förbättra verksamheten i en strategisk inriktning med fokus på hållbar utveckling. I och med att synen på och kvalitetsbegreppet i sig ändras så förändras också rollen som kvalitetschef. Det är inte givet att denna förändring går hand i hand.

sida

Låg kunskap om kundnöjdhetsmått i svenska företag

Forskningsrapport visar att icke-finansiella mått får lägre prioritet än finansiella mått.

sida

Vi söker 10 verksamheter till SQMAs forskarskola

Har ni någon anställd som har grundkompetens och drivs av hållbar verksamhetsutveckling och har uttryckt eller har en önskan att doktorera?

sida

Finns det ett recept för framgång?

När vi läser om organisationer som på bara några år har lyckats vända negativa resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och ekonomi till väldigt bra resultat, blir vi förstås nyfikna. Hur har de gått tillväga? Kan det finnas ett recept för framgång?

sida

Hur bra fungerar din organisation?

Kvalitetsutveckling behöver inte alls stå i motsats till en agil och snabbrörlig verksamhet. Men då behöver vi metoder och verktyg som hjälper oss att snabbt kunna se och agera utifrån förändringar, konstaterar Åsa Rönnbäck i sin blogg.

sida

Offentlig upphandling kan bättre

Ingen har väl undgått att läsa i media om kvalitet i välfärdssektorn. Eftersom offentlig upphandling i Sverige omsätter enorma belopp, motsvarande cirka en femtedel av BNP, är det viktigt att förstå hur man genomför en upphandling som resulterar i en låg kostnad men med hög kvalitet. Detta är inget motsatsförhållande – det är grunden i kvalitetsutveckling.

doc

Forskningsprojekt: Strategiskt partnerskap kring Management Index

Management Index är ett strategiskt mått på ledningens effektivitet som SIQ har tagit tillsammans med SKI – Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om det projekt som vi nu drar igång för att testa verktyget under en tre-års period ....

doc

Forskningsprojekt: Målstyrning från ett helhetsperspektiv

Vill din organisation vara med i vårt nya projekt? Det finns nu möjlighet för ytterligare 1–2 medlemmar att ingå i projektet. Läs mer här och kontakta Åsa Rönnbäck på SIQ asa.ronnback@siq.se ...

sida

Forskningsprojekt: Att mäta och utveckla kvalitetskulturen

SIQ och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) presenterar nu sitt senaste forskningsprojekt "Att mäta och utveckla kvalitetskulturen". Läs mer här…

doc

Rapport: Vad skapar nöjda kunder

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. Vad gör organisationer som har nöjdast kunder och vilka arbetssätt har dessa organisationer?

doc

Rapport: Kvalitet som framgångsfaktor

Tillsammans med IVA tog SIQ fram en förstudie för att ge en bild av vad kvalitetsarbete har för effekt på svensk konkurrenskraft. I denna delrapport presenteras den sammantagna bilden av 68 ledares syn på framgångsfaktorer gällande kvalitetsarbete. Ladda ner rapporten här...

sida

Forskningsprojekt: Key Performance Indicator (KPI) som strategiska nyckeltal

Tillsammans med EPSI Rating Group, Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm initierar SIQ ett forskningsprojekt i syfte att öka förståelsen för och användbarheten av kund- och medarbetarnöjdhetsmätningar som ett strategiskt styrmedel i tre branscher: telekom, bank och försäkring samt energisektorn.

sida

Excellence Center - Strategiskt partnerskap kring kvalitetsutveckling

Excellence Center är ett strategiskt partnerskap som ger SIQs medlemmar möjligheten att medverka i forskningsprojekt tillsammans med Swedish Quality Management Academy - SQMA. Läs mer om pågående projekt här ...

sida

Forskningsprojekt: Upphandling inom äldreomsorg - Kvalitetsmodell och grundutbildning

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har SIQ tagit fram en kvalitetsmodell för upphandling av äldreomsorg med målet att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Läs mer här om modellen, forskningen och utbildningen ...

sida

SQMA - Forskarsamverkan inom kvalitetsutveckling i Sverige

SQMA (Swedish Quality Management Academy) är ett forum bestående av ett brett nätverk av forskare inom kvalitetsteknik från tio svenska universitet och högskolor i samarbete med SIQ. Läs mer här ........
Nätverket innebär dels nära forskarsamverkan, dels att näringsliv, offentlig verksamhet och akademi närmare knyts samman. Genom plattformen kan den svenska forskningen inom området bli en kritisk resurs för ny kunskap om framgångsrik kvalitetsutveckling. SIQs medlemmar har bland annat möjligheten att via SIQ Excellence Center, få närmare tillgång till SQMA nätverket och samverkan med kvalitetsforskarna i Sverige. Detta innebär möjligheter att tillsammans sätta agendan för kvalitetsforskning i Sverige.

Etablerandet av Swedish Quality Management Academy (SQMA) syftar till att via behovsstyrd forskning fungera som en brygga mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsområdet.sida

Management Index - En modell för att mäta ledningseffektiviteten

SIQ har tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex (SKI) utvecklat en modell för att mäta ledningseffektiviteten inom organisationer, både från privat och offentlig sektor. Att komplettera mätningar av kund- och medarbetarnöjdhet med ledningseffektivitet är ett sätt att följa kvalitetsutvecklingens framsteg i Sverige.

sida

Forskningsprojekt: Att organisera för kvalitetsutveckling

Tillsammans med forskningsnätverket SQMA inleder SIQ ytterligare ett forskningsprojekt i syfte att kartlägga kvalitetsprofessionens roll i Sverige och utarbeta rekommendationer för kvalitetsprofessionen i framtiden. Läs mer ....

doc

Rapport: Synvändan - om vilka arbetssätt som kännetecknar bra skolor

SIQ har tillsammans med SKL - Sverige Kommuner och Landsting kartlagt arbetssätt som kännetecknar bra skolor. Studiens syfte var att stödja det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolor samt ge vägledning åt beslutsfattare inom det skolpolitiska området. Läs mer ...

sida

Jämställdhet kopplat till kvalitet

SIQ samarbetar i ett pilotprojekt tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring Jämställdhet kopplat till kvalitet. Modellkommuner för jämställdhet är Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Eskilstuna, Kalmar och Malmö. Läs mer här ...