Öppet fönster Nya Rydsskolan i Linköping

Som ett kvalitetsbevis fick Nya Rydsskolan ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ 2019.

Nya Rydsskolan arbetar för att varje elev ska nå sitt maximala lärande, i en trygg skola med anpassade lärmiljöer och där eleverna möts med lust och engagemang!

Ledord

Med hjälp av skolans ledord planerar de undervisningen och ser till att de fokuserar på rätt saker som de vet ger god effekt för elevernas lärande. Ledorden ska ses som ledstänger som stöttar och leder oss framåt i vår skolutveckling.
- TRYGGHET
- KUNSKAP
- FRAMTIDSTRO

Viktiga hörnstenar i arbetet för att varje elev ska lyckas är:

- Språkutvecklande arbetssätt och lässatsning
- Strukturerad undervisning
- Digitala verktyg
- Värdegrundsarbete
- Förstärkt elevhälsa
- Mentorskap

Skolresultat

Nya Rydsskolan arbetar mycket medvetet och strategiskt för att hela tiden öka våra elevers resultat, och det gör skillnad! Höstterminen 2018 hade eleverna i årskurs 6 högre meritvärde än kommunens genomsnitt, något de är mycket stolta över. De har både ökat antalet elever som får det högsta betyget A, och drastiskt minskat antalet elever som inte är godkända i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

Se presentationen här

Domarkommitténs motivering till Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2019 Nya Rydsskolan i Linköping

Nya Rydsskolan är ett föredöme i sitt sätt att arbeta med elevernas resultat, trygghet och framtidstro och har skapat resultat med en positiv trend. Till skolans styrkor hör ett strukturerat och målinriktat arbete med delaktighet och ständig kompetensutveckling för alla sina medarbetare, och ett värdeskapande samarbete med andra samhällsaktörer.

Därigenom lyckas de att i ett socialt utsatt område åstadkomma en skolmiljö med höga förväntningar på alla elever, vilket skapar förutsättningar att få godkända betyg och i förlängningen gymnasiebehörighet. Genom att göra medarbetare ännu mer delaktiga i förbättringsarbetet kan skolan fortsätta minska elevernas frånvaro, höja andelen godkända betyg och skapa hög nöjdhet och trivsel hos såväl elever som medarbetare.

Nya Rydsskolan i Linköping är en förebild inom ledarskap och kultur, och en mycket värdig mottagare av SIQs Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2019.