Att utveckla kvalitetskulturen

Ett Excellence Center projekt

Som nation är Sverige beroende av en stark kvalitetskultur för att stärka konkurrenskraften. För att kunna skapa, behålla och förbättra kulturen krävs det att man i den enskilda organisationen ned på individnivå förstår det beteende och agerande som stödjer organisationens värderingar. En organisation som präglas av en stark kvalitetskultur kan bättre hantera den snabba förändringstakt som råder i samhället, hanterar krislägen och svåra ekonomiska förhållanden genom att behålla fokus på värderingarna. Idag saknar många organisationer en väl utvecklad kvalitetskultur eller är inte på den nivå där man skulle vilja vara. Man kanske har kommit en bit på vägen och längre med vissa delar av kvalitetskulturen än andra.

Under perioden 2015–2016 genomfördes ett forskningsprojekt inom ramen för SQMA – Swedish Quality Management Academy och sju organisationer i privat och offentlig sektor, medlemmar i SIQ Excellence Center. Inom projektet togs ett pilotmätverktyg fram som gör det möjligt att mäta beteenden i en kvalitetskultur. Detta mätverktyg har nu automatiserats.

Syfte

Med hjälp av mätverktyget för kvalitetskultur ”SIQ Kvalitetskulturindex” syftar detta projektet till att skapa en ökad förståelse för hur man utvecklar kvalitetskulturen, det vill säga stärka beteenden som stödjer en kvalitetskultur och minska beteenden som hindrar en kvalitetskultur.

Projektet riktar sig till SIQs medlemsorganisationer som vill utveckla kvalitetskulturen i sina verksamheter genom ett ömsesidigt lärande med forskare i SQMA och andra medlemmar i Excellence Center. Medverkan innebär förutom ett delande av kunskaper en samproduktion av ny kunskap med stöd av SQMA

Projektmål

Målet är att utveckla kunskapen om hur man utvecklar kvalitetskulturen genom att påverka beteenden i en organisation. Metoden i projektet möjliggör att göra mätningar i den egna organisationen eller delar av den, att identifiera best practice inom kvalitetskulturen samt skapa ett lärande och utveckling kring respektive verksamhets kvalitetskultur.

Användning

Varje organisation som deltar i projektet genomför en inledande mätning av kvalitetskulturen i en tydligt avgränsad, definierad del av organisationen. Mätningen identifierar styrkor samt förbättringspotential om arbetsplatsens kvalitetskultur. Under en efterföljande workshop presenterar varje organisation sina främsta styrkeområden och berättar hur de har uppnått dessa goda nivåer, samt får tillgång till andra organisationers styrkeområden för att lära mer om och få exemplifierat hur kvalitetskulturen kan utvecklas.

Därefter utvecklar organisationen en tydlig handlingsplan för förändringar av de beteenden mätningen pekar på bör förändras. Därefter följer en utvecklingsperiod på cirka ett år vartefter en avslutande verifierande mätning görs för att studera om avsedd förändring uppnåtts. Forskarna kommer att bedriva följeforskning och studera deltagande verksamheters mätresultat av kvalitetskulturen samt aktiviteter som vidtas i syfte att stärka kvalitetskulturen. Forskningen bidrar till att öka kunskapen om hur man utvecklar kvalitetskulturen.

Genomförande

Projektet har startat under andra kvartalet 2019 och pågår under 1,5-2 år. Hösten 2019 kommer att fokusera inledande mätning och 2020 blir det år då deltagande organisationer själva arbetar med att förändra beteenden. Arbetet leds och faciliteras av SIQ med stöd av SQMA. SIQ och SQMA tillsammans med SKI – Svenskt Kvalitetsindex leder planering och genomförande av projektet, inkluderat mätningar samt genomgång av resultaten från mätningarna. Workshops bygger på ett aktivt deltagande från medverkande organisationer med ledningens representanter som har ansvar för att utveckla kvalitetskulturen i sina verksamheter. Från respektive verksamhet bör minst två personer löpande vara representerade.

Budget

Deltagande i projektet förutsätter SIQ medlemskap och att ingå i Excellence Center med strategisk koppling till SQMA.

Projektbudgeten inkluderar planering, omvärldsbevakning, litteraturstudier, facilitering och uppföljning av workshops, mätningar, genomgång av rapporter från mätningar och utveckling av kunskapen om kvalitetskultur.

Mer information

Kontakta forskningsledare Anders Fundin anders.fundin@siq.se eller 0730-32 99 44 för mer information.

E-post till Anders Fundin