Vart är kvalitetsprofessionen på väg?

Utmaningar i företag och organisationer som kopplar till kvalitet har tidigare kartlagts och handlar bl.a. om att utveckla anpassningsförmåga, ledarskap för förbättring, kvalitetsansvar och samverkan med kund. Men kvalitetsutmaningarna innefattar flera aspekter som ställer krav på de som är verksamma med att leda och samordna kvalitetsutvecklingen i sina organisationer. Under 2016 inleddes ett nu pågående SQMA forskningsprojekt med syfte att kartlägga kvalitetsprofessionens roll i Sverige. Vad har man för förutsättningar, hur ser rollen ut, var ligger fokus och är man rustad med en kompetens som behövs för att hantera utmaningarna?
Målsättningen är även att utarbeta rekommendationer för vad kvalitetsprofessionen och specifikt kvalitetschefen bör ha för kompetenser och vilken roll denne bör ha i en organisation.

Vi träffade Ida Gremyr, Professor vid Chalmers, som i samverkan forskarkollegor från Linköpings Universitet och tillsammans med SIQ leder arbetet där ett antal relativt stora organisationer från privat och offentlig verksamhet nu deltar.

Projektet pågår som bäst men är det något som redan nu kan börja skönjas som du kan avslöja?

I tidigare studier finns en utmaning med tydlig koppling till kunden. Detta fokus hos kvalitetsprofessionen framgår också tydligt i andra studier av professionsbeskrivningar från ASQ, EOQ och SFK som vi har tittat på. Det lyfts i dessa fram aspekter som att vara ”kundens representant i organisationen”.

Spännande är att det i den svenska studien som vi nu gjort lyfts inte arbete med kunden fram så tydligt utan man skulle kunna säga att det ger en bild av en ganska ”inåtvänd” professionsgrupp. De företrädare för kvalitetsprofessionen som vi har intervjuat nämner inte kundsamverkan som ”top of their head” om vilken kompetens/roll man behöver ha. Det visar sig dessutom i datan att omkring hälften av respondenterna varken har direkt eller indirekt kontakt med kunder. Det tyder på ett visst gap där professionen kanske inte har möjlighet, eller kompetens, att svara upp mot en av de kvalitetsutmaningar som rankas högt i genomförda studier.


Har det så här långt kommit fram något annat i studien som överraskade er i positiv eller negativ riktning eller som kanske väcker nya frågor?

En positiv aspekt som syns i den svenska datan, men inte är så tydlig i de ovan nämnda beskrivningarna från ASQ, EOQ och SFK, är att de kvalitetsprofessionella lyfter fram vikten av ett utvecklingsorienterat förhållningssätt i termer av att t ex våga vara en röst som utmanar och ifrågasätter hur organisationen arbetar, vågar experimentera, ta risker och beslut. En annan sak som visar sig är att många inom kvalitetsprofessionen upplever att de har arbetsuppgifter som de skulle behöva mer utbildning för att kunna hantera på ett bra sätt. Vår förhoppning är att det fortsatta arbetet ska hjälpa oss att förstå vilka typer av uppgifter det gäller och vilka inom kvalitetsprofessionen som upplever detta utbildningsbehov.

Till SQMA hemsidan