SIQ Kvalitetskulturindex

Så kan den mätas

Betydelsen av att etablera och utveckla en kvalitetskultur beskrivs ofta som fundamental och är en av de främsta utmaningarna som svenska organisationer framhåller. Det har inte minst att göra med en accelererande förändringstakt som följer med globalisering och digitalisering där organisationers arbetssätt ständigt utvecklas. Detta ställer i sin tur krav på att i sin verksamhet etablera en bra struktur och systematik kombinerat med en hög grad av anpassningsförmåga. I en stark kvalitetskultur har chefer och medarbetare bättre förutsättningar att snabbt agera och fatta kloka beslut i en föränderlig omgivning.
SIQ Kvalitetskulturindex syftar till att ge organisationen och den specifika arbetsplatsen en bild av den rådande kvalitetskulturen med sikte på att stärka den.

Kvalitetskulturen – en fråga om beteenden

I ett av SIQ koordinerat forskningsprojekt har praktiker och forskare tillsammans identifierat de värderingar som tillsammans bygger en kvalitetskultur. Värderingarna avser engagerat ledarskap, att basera beslut på fakta, kundorientering, allas delaktighet, processorientering och ständiga förbättringar. Samtliga dessa värderingar kommer till uttryck genom våra beteenden i verksamheten. Vissa beteenden stödjer medans andra beteenden hindrar en kvalitetskultur.
Förutom att ge en tydligare bild av vilka beteenden som vi anser dominerar på arbetsplatsen, ger SIQ Kvalitetskulturindex en uppfattning om vilka beteenden våra medarbetare föredrar. När vi har förståelse för de beteenden som mest förekommer och de beteenden som vi föredrar kan vi som organisation ta nästa steg och verka för att utveckla kvalitetskulturen. 

Så går det till att mäta

För att kunna utveckla och etablera en kvalitetskultur på en given arbetsplats behöver vi först skaffa oss en tydlig bild av nuläget. Det gör vi genom att både ledare och medarbetare inom den aktuella arbetsplatsen omfattas av mätningen.
Undersökningen är webbaserad där varje individ anonymt besvarar frågorna som är uppdelade i två delar. Den första delen där frågorna handlar om att ta ställning till hur vanligt förekommande de specifika beteendena är. Den andra delen där frågorna handlar om att ta ställning till vilka beteenden, ställda mot varandra, jag som individ föredrar.

Mätningen sammanställs sedan för den aktuella arbetsplatsen i en utförlig rapport som bl.a. visualiserar våra beteenden med avseende på de vi behöver åtgärda med prioritet, de vi bör förbättra men också de vi ser som önskvärda eller tillräckliga. Vi kan dessutom se i vilken grad vi är eniga om den rådande kvalitetskulturen.

SIQ går igenom rapporten med beställaren i ett möte innan den kommuniceras vidare internt.
Mätningar kommer att kunna genomföras med start q2 2018.
Kostnaden för att använda SIQ Kvalitetskulturindex är beroende av omfattningen av mätningen med antal medarbetare, önskemål om ev. nedbrytningar av resultat på olika avdelningar samt formerna för återföringen av resultatet.

SIQs medlemsorganisationer kan i olika utsträckning och som del av medlemskapet nyttja mätningen utan avgift.

Kontakta SIQ för ytterligare information och för offert.
Michael Westher, mw@siq.se, 031-7231721