SIQ Verksamhetsanalys och SIQ Diplomering

SIQ Verksamhetsanalys

En verksamhetsanalys syftar till att snabbare och tydligare få till stånd ett målinriktat och effektivt förbättringsarbete inom en organisation. Analysprocessen kan liknas vid en “invärldsanalys” av verksamheten där själva genomförandet är den stora vinsten. Förutom en gemensam bild av nuläget ger den samsyn på prioriterade förbättringsområden. Genom att både ledare och medarbetare involveras får man dessutom mer driv och uthållighet i förbättringsarbetet. Analysapporten sporrar till vidareutveckling och som ger en intern samsyn på att man nått en viss nivå.

Upplägg av SIQ Diplomering

SIQ Verksamhetsanalys kan också leda till en SIQ Diplomering. Diplomeringsprocessen genomförs i ett antal steg. Genomförandet, turordningen och tidsramar kan variera beroende på verksamheten.

Diplomering kan göras när som helst under året och omfattar hela eller en del av organisationen. Mognadsgrad, struktur, storlek och ev. geografiska spridning har betydelse för tidsaspekten och i vilken utsträckning man behöver konsultativt stöd utöver ledningens analys. Av detta följer att tid och kostnad varierar.

Följande delar ingår;
- Översikten: vilka är vi, vad håller vi på med, vem är vi till för?
- Utvärderingen med inSIQt: har vi genomtänkta arbetssätt?
- Ledningens Analys: en genomgång av våra viktigaste arbetssätt
- Platsbesök: Platsbesök för att verifiera angreppssätt, tillämpning och resultat.

Mer information om SIQ Verksamhetsanalys och SIQ Diplomering

Ta kontakt med oss för en genomgång av era förutsättningar. Vi kan också förmedla kontakt och erfarenhetsutbyte med organisationer som nu genomgår eller som har genomgått Diplomeringsprocessen.

För mer information kontakta Anne-Charlotte Holmgren, på e-post anne-charlotte.holmgren@siq.se eller på telefon 031-723 17 07

Nedan kan du se en kortfilm om Diplomering av en våra goda föredömen - Stockholms Stadsmission.

Film Stockholms Stadsmission