Diplomering och Utvärdering

SIQ Diplomering

En diplomering syftar till att snabbare och tydligare få till stånd ett målinriktat och effektivt förbättringsarbete inom en organisation. Diplomeringsprocessen kan liknas vid en “invärldsanalys” av verksamheten där själva genomförandet är den stora vinsten. Förutom en gemensam bild av nuläget ger den samsyn på prioriterade förbättringsområden. Genom att både ledare och medarbetare involveras får man dessutom mer driv och uthållighet i förbättringsarbetet. Diplomeringsrapporten sporrar till vidareutveckling och som bonus är diplomet beviset för att man nått en viss nivå.

Upplägg av SIQ Diplomering

Diplomeringsprocessen genomförs i ett antal steg. Genomförandet, turordningen och tidsramar kan variera beroende på verksamheten.

Diplomering kan göras när som helst under året och omfattar hela eller en del av organisationen. Mognadsgrad, struktur, storlek och ev. geografiska spridning har betydelse för tidsaspekten och i vilken utsträckning man behöver konsultativt stöd utöver ledningens analys. Av detta följer att tid och kostnad varierar.

Följande delar ingår;
- Översikten: vilka är vi, vad håller vi på med, vem är vi till för?
- Utvärderingen med inSIQt: har vi genomtänkta arbetssätt?
- Ledningens Analys: en genomgång av våra viktigaste arbetssätt
- Platsbesök: Platsbesök för att verifiera angreppssätt, tillämpning och resultat.

Kostnad för SIQ Diplomering

Ta kontakt med oss för en genomgång av era förutsättningar. Vi kan också förmedla kontakt och erfarenhetsutbyte med organisationer som nu genomgår eller som har genomgått Diplomeringsprocessen.

Nedan kan du se en kortfilm om Diplomering av en våra goda föredömen - Stockholms Stadsmission.

Film Stockholms Stadsmission