SIQ Management Index

- Ett strategiskt mått för ledningseffektivitet

Vet mer och gissa mindre

Att ha en gemensam förståelse för hur den egna organisationen arbetar, når mål och uppnår resultat är en viktig framgångsfaktor för ledningsgruppen. Men kan samtidigt vara en stor utmaning.

Tillsammans med kund- och medarbetarmätningar bidrar Management Index till en mer komplett bild av hur organisationen mår; med sina styrkor och svagheter. Detta oavsett vilken ledningsmodell eller styrning ni använder er av. Med Indexet i ryggen, får ledare och ledningsgrupp ett faktaunderlag som gör det lättare för er att se verksamheten – och ert eget arbete – ur ett holistiskt perspektiv. Detta i sin tur bidrar till rätt prioriteringar och underlättar strategiska beslut.

Få svar och insikt i:
• områden där det råder enighet respektive oenighet om i gruppen
• vad som skapar eventuella gap till andra ledare i organisationen
• prioriterade fokusområden
• hur effektiv er verksamheten är i förhållande till den arbetsmodell ni valt
• hur flexibla och anpassningsbara ni är i förhållande till omvärldsfaktorer

Så här går det till

SIQ Management Index kräver varken stora resurser eller mycket tid att genomföra. En webbenkät besvaras anonymt av ledningsgrupp och av en internt utsedd referensgrupp. Undersökningen täcker in företagets hela verksamhet, samt ert sätt att arbeta och nå resultat. Efter analys får ni en presentation av resultatet. Med alla insikter som bakgrundsmaterial genomför vi sedan en workshop med ledningsgruppen. Därmed ökar den gemensamma förståelsen för det aktuella läget, samtidigt som det blir mer uppenbart var ni har prioriterade förbättringsområden.

Undersökningen genomförs i form av en webbundersökning där ledningsgrupp och utsedd referensgrupp av ledare svarar och är upplagt enligt följande:
- Mail som startsignal
- Individuella länkar till svarsformulär
- Allt sker under sekretess

SIQs medlemmar kan använda Management Index utan avgift där workshop genomförs genom att använda en bonusdag.
Icke medlemsorganisationer kan kontakta SIQ för vidare information.

För mer information kontakta Michael Westher på SIQ via mail till michael.westher@siq.se
eller via telefon på 031-723 17 21

SIQ Management Index översikt