Kommunal kvalitetsledning

Sex dagars kvalificerad kvalitetsutbildning

För dig som är chef, kvalitetsledare, utredare eller utvecklings­ansvarig på någon av Sveriges kommuner.

En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal verksamhet

Från och med hösten 2019 kommer Sandholm Associates och SIQ, i ett nyetablerat utbildningssamarbete, åter att tillhandahålla utbildningen Kommunal Kvalitetsledning. Professor Bo Edvardsson från Karlstad Universitet kommer att medverka som kursledare. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling inom kommunal verksamhet. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse för hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan bedrivas inom en kommunal verksamhet. Höstens utbildningsomgång startar den 10 september.

Denna utbildning utvecklades ursprungligen 1999 av Sandholm Associates tillsammans med SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och dåvarande Svenska Kommunförbundet. Kursen var initialt en relativt omfattande 20-dagars utbildning där mycket av inspirationen hämtades från Sandholm Associates Kvalitetschefskurs. Under en femårsperiod genomfördes en intensiv utbildningssatsning varigenom kvalitetskompetens byggdes upp i ett stort antal av landets kommuner. Därefter drevs denna populära utbildning vidare i en förkortad sexdagarsvariant av Bo Edvardsson.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, kvalitetsledare, utredare och utvecklingsansvariga. Utbildningen är utformad för ledare och medarbetare inom socialtjänst, skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur­ och fritid, samhällsbyggnad, miljö­ och hälsa, tekniska förvaltningar samt medarbetare verksamma i den kommunala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda den kommunala sektorn en kommunalt anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling. Utbildningen skall förmedla kunskaper om och förståelse för modern kommunal förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus. Utbildningsprogrammet är anpassat för att ge gedigna kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel att tillämpa i kommunal verksamhet för att nå god tillfredsställelse hos kommuninnevånarna samt god kostnadseffektivitet.

En central del i utbildningen är erfarenhetsutbyte med fokus på organisering, ledning och uppföljning av kvalitetsarbete i olika praktiker och diskussion kring villkor för att lyckas. Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna kritiskt bedöma vilka insatser som fordras inom den egna verksamheten samt kunna stödja och leda ett resultatinriktat förändrings­ och förbättringsarbete.

Upplägg och tid

Modul 1. 10-11 september 2019.

Ger en praktisk översikt över modern kvalitetsutveckling och kommunal kvalitetsledning. Översikten tar upp centrala begrepp såsom kund­ och medborgarorientering, tjänst, värdeskapande samt kvalitetsmätning. Och om hur man leder och styr kvalitetsutveckling med värderingar.

Modul 2. 15-16 oktober 2019.

Kvalitetsutveckling genom processorientering och kartläggning av kärn­ och stödprocesser. Kvalitetsarbete i politiskt styrda organisationer. Jämförelser som ett förbättringsverktyg. Hinder och framgångsvägar. Nationella och internationella utblickar.

Modul 3. 19-20 november 2019.

SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling och träning i att se hela verksamheten. Introduktion till Lean. Träning i verkningsfulla verktyg för att identifiera slöserier och skapa mervärde för de man är till för.

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.000 kronor, exklusive moms. Avgiften inkluderar dokumentation.

Plats

Lovik som är en konferensanläggning belägen på norra Lidingö ca 12 km från centrala Stockholm. För närmare vägbeskrivning se www.lovik.se. Telefon 08­-506 180 00.

Logi

Kostnaden för helpension samt lunch och kaffe dag två tillkommer och betalas direkt till hotellet. Kostnaden är 2.800 kronor exkl. moms per person och kurstillfälle. Vi ombesörjer rumsbokningen.

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Kursledare

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och grundare av CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Bo föreläser regelbundet i kommuner, medverkar i olika utbildningsprogram och genomför uppdrag som konsult i projekt med fokus på tjänstekvalitet och kvalitetssystem. Han arbetar även internationellt och föreläser sedan många år tillbaka regelbundet i Sydostasien inom området kvalitetsledning och tjänsteutveckling. Han har skrivit fjorton böcker och ett stort antal artiklar och anses vara en av de mest framstående forskarna inom området.

Olof Rentzhog, är tek lic inom området processorientering och har författat boken Processorientering – en grund för morgondagens organisationer. Olof arbetar som konsult med resultatstyrning och processutveckling och är en ofta anlitad föredragshållare med tydlig pedagogik och brinnande engagemang.

Lars Strid, har tidigare varit ansvarig på Sveriges Kommuner och Landsting för det externa stödet till kommunernas kvalitetsarbete. Lars har mångårig erfarenhet från kvalitetsarbete i svenska kommuner och stor inblick i internationellt kvalitetsarbete.

Maria Viidas, Propia. Maria är socionom med vidareutbildning inom pedagogik, psykologi och lean. Hon har mångårig erfarenhet av kvalitets­ och utvecklingsfrågor i kommuner, där hon innehaft funktioner som projektledare, kvalitetschef och utvecklingsledare. Maria har också arbetat med kommunnätverk och som utbildningsansvarig på SIQ i flera år.

Broschyr med mer information om utbildningen (pdf)

Anmäl dig här