SIQ Medlemskap - med kvalitet som strategi

Ett partnerskap för att bättre möta verksamhetens ledningsutmaningar

Förändringstakten i samhället påverkar oss alltmer och kommer att ha genomslag på de förmågor och den kompetens som behöver utvecklas inom företag och organisationer de kommande åren. Men vi behöver inte finna alla svar och lösningar på egen hand. Komplexa problem löses bäst genom samverkan och många av de främsta utmaningarna visar sig vara gemensamma.

Att utveckla affärsmodeller som stödjer nya kundbehov, att anpassa verksamheten till snabba förändringar i omvärlden och att bättre utnyttja den digitala utvecklingen för att förbättra verksamheten är bara några exempel på utmaningar som sträcker sig över branschgränser. Bredden är därför stor inom SIQs medlemskrets. Från stora industri och tjänsteföretag till myndigheter, kommuner, regioner och aktörer inom välfärdssektorn men även små och medelstora företag. Gemensamt för dem, oavsett storlek och verksamhetsområde, är synen på att kvalitetsutveckling och förbättringsarbete handlar om en ständigt pågående process som alltmer vävs samman med frågor om hållbarhet och innovation.

Med flera olika medlemsgrupper representerade kan vi idag även bedriva en fördjupad samverkan kring mer specifika utmaningar för grupper av industriföretag, energibolag, kollektivtrafik, kommuner, regioner och vissa tjänsteverksamheter.

• Kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och studiebesök för ledare och medarbetare i er organisation.
• SIQ Kvalitetskulturindex – mätning av de beteenden som präglar arbetsplatsen.
• SIQ Management Index – ger en snabb och heltäckande bild av styrkor, svagheter och graden av samsyn.
• Startseminarium med ledningsgruppen – en introduktion till medlemskapet, SIQ Managementmodell och förbättringsresan.
• Workshops/rådgivning/utbildning och möjlighet att ha en mentor från en annan medlemsverksamhet.
• Plats i SIQs Examinatorsutbildning.
• Dedikerad kontaktperson hos SIQ för support och uppföljning.
• Bilaterala kontakter mellan medlemmar.
• Tillgång till SIQs internationella studieresor, seminarier och uppdragsverksamhet.
• Möjlighet att gå med i ett fördjupat utbyte, Excellence Center, och därmed kunna delta i aktuella forskningsprojekt.

Provmedlemskap

Med ett provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Det sker under tre månader utan avgift. Beroende på organisationens storlek ingår ett startseminarium särskilt riktat till ledningsgruppen kring kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv.

Fakta om medlemskap och årsavgift

Se vår medlemslista

Medlemsaktiviteter våren 2020

Medlemsaktiviteter hösten 2019

Medlemsansökan

SIQs medlemmar finns representerade i många olika sektorer och kan därför dela branschöverskridande erfarenheter kring kvalitetsutveckling. De utgör ett stort och brett nätverk av kompetenser både i Sverige och internationellt där fler än 115 företag och organisationer arbetar tillsammans för att främja kvalitetsutvecklingen i sina verksamheter och i Sverige.

Från börsbolag, myndigheter, kommuner, regioner och bolag inom välfärdssektorn till konsultbolag och familjeföretag. Gemensamt för dem, oavsett storlek och verksamhetsområde, är synen på att kvalitetsutveckling och förbättringsarbete handlar om en ständigt pågående process som alltmer vävs samman med frågor om hållbarhet och innovation.

Idag bedriver SIQ ett fördjupat utbyte inom olika grupperingar. Några kan du ta del av nedan: industrinätverk, kommunnätverk och regionnätverk.

SIQ Industrinätverk

SIQs Industrinätverk vänder sig till medelstora och stora industriföretag med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Nätverket riktar sig till chefer och ledare som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen i företaget. Genom Industrinätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som deltagarna själva står inför. Industrinätverket är en del av SIQ medlemskapet.

Läs mer om industrinätverket

SIQ Kommunnätverk

Nätverkets syfte är att understödja och stimulera kommuner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Genom kommunnätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att få ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som kommuner står inför. Nätverket riktar sig till kommundirektörer och den/de vid kommunledningen som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen inom kommunen. Kommunnätverket är en del av medlemskapet i SIQ Intressentförening.

Läs mer om kommunnätverket

SIQ Regionnätverk

Regionledningarna i Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro har under 2019 anslutit sig till ett nytt regionnätverk. Ambitionen är att gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter. Dessa regioner kommer att samverka kring kvalitetsutveckling, inledningsvis med fokus på ledning och styrning på regional nivå. Vår förhoppning är att det nya regionnätverket ska lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare. För att utbytet ska ha goda förutsättningar och en bra kontinuitet finns utrymme för max tio regioner i ett första steg där framförallt ambition och kvalitetsmognad är viktiga gemensamma förutsättningar.
Syftet är att kunna hantera den snabba förändringstakt som råder i samhället och genom kvalitetsutveckling få nöjdare patienter, medborgare, medarbetare och arbeta för en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Läs mer om Regionnätverket

SIQ Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat SIQ medlemskap. De företag och organisationer som ingår medverkar i - eller har tidigare medverkat i- specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt som andra har drivit.

Läs mer om SIQ Excellence Center

Medlemslogin

Medlemmar kan logga in på den reserverade delen av vår hemsida tillägnad våra medlemmar. Här kan du att kunna ta del av kontaktinformation till andra medlemmar, dokument och material samt övrigt för ett framgångsrikare kvalitetsarbete!

Styrelsen för Intressentföreningen

Medlemmarna utgör tillsammans "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" och styrelsen för denna består av:
• Åke Ljungdahl, Ordförande, Volvo Cars
• Staffan Isling (Vice.ordförande), SKL
• Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka Kommun
• Per Lindeborg, PostNord Sverige
• Britt-Marie Olsson, SJ AB
• Joacim Fogelström, AB SKF
• Dag Kroslid, NorDan AB
• Sofia Kleve, AB Volvo
• Lena Båvegård, Mycronic AB
• Mats Palmérus, Jönköping Energi

Kontakta gärna oss om ni vill ha mer information!

Michael Westher