SIQ Medlemskap - ett partnerskap för framgångsrika organisationer

Med sikte på hållbar framgång

Företag och organisationer med kvalitet som strategi har nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och uppvisar en mer hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. För att klara detta över tid behövs samverkan med andra och över branschgränser. Det lönar sig i längden!

Här kan du läsa mer om vad som ingår i medlemskapet och hur det kan bidra till att göra er organisation mer framgångsrik.

Tjänster som erbjuds med medlemskapet

Provmedlemskap

Med ett provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Det sker under tre månader utan avgift. Beroende på organisationens storlek ingår ett startseminarium särskilt riktat till ledningsgruppen kring kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv.

Se vår medlemslista

Medlemsaktiviteter hösten 2020

Medlemsaktiviteter våren 2020

Medlemsaktiviteter hösten 2019

Medlemsansökan

SIQs medlemmar finns representerade i många olika sektorer och kan därför dela branschöverskridande erfarenheter kring kvalitetsutveckling. De utgör ett stort och brett nätverk av kompetenser både i Sverige och internationellt där fler än 115 företag och organisationer arbetar tillsammans för att främja kvalitetsutvecklingen i sina verksamheter och i Sverige.

Från börsbolag, myndigheter, kommuner, regioner och bolag inom välfärdssektorn till konsultbolag och familjeföretag. Gemensamt för dem, oavsett storlek och verksamhetsområde, är synen på att kvalitetsutveckling och förbättringsarbete handlar om en ständigt pågående process som alltmer vävs samman med frågor om hållbarhet och innovation.

Idag bedriver SIQ ett fördjupat utbyte inom olika grupperingar. Några kan du ta del av nedan: industrinätverk, kommunnätverk och regionnätverk.

SIQ Industrinätverk

SIQs Industrinätverk vänder sig till medelstora och stora industriföretag med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Nätverket riktar sig till chefer och ledare som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen i företaget. Genom Industrinätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som deltagarna själva står inför. Industrinätverket är en del av SIQ medlemskapet.

Läs mer om industrinätverket

SIQ Kommunnätverk

Nätverkets syfte är att understödja och stimulera kommuner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Genom kommunnätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att få ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som kommuner står inför. Nätverket riktar sig till kommundirektörer och den/de vid kommunledningen som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen inom kommunen. Kommunnätverket är en del av medlemskapet i SIQ Intressentförening.

Läs mer om kommunnätverket

SIQ Regionnätverk

Regionledningarna i Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Värmland och Örebro har under 2019 anslutit sig till ett nytt regionnätverk. Ambitionen är att gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter. Dessa regioner kommer att samverka kring kvalitetsutveckling, inledningsvis med fokus på ledning och styrning på regional nivå. Vår förhoppning är att det nya regionnätverket ska lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare. För att utbytet ska ha goda förutsättningar och en bra kontinuitet finns utrymme för max tio regioner i ett första steg där framförallt ambition och kvalitetsmognad är viktiga gemensamma förutsättningar.
Syftet är att kunna hantera den snabba förändringstakt som råder i samhället och genom kvalitetsutveckling få nöjdare patienter, medborgare, medarbetare och arbeta för en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Läs mer om Regionnätverket

SIQ Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat SIQ medlemskap. De företag och organisationer som ingår medverkar i - eller har tidigare medverkat i- specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt som andra har drivit.

Läs mer om SIQ Excellence Center

Medlemslogin

Medlemmar kan logga in på den reserverade delen av vår hemsida tillägnad våra medlemmar. Här kan du att kunna ta del av kontaktinformation till andra medlemmar, dokument och material samt övrigt för ett framgångsrikare kvalitetsarbete!

Styrelsen för Intressentföreningen

Medlemmarna utgör tillsammans "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" och styrelsen för denna består av:
• Åke Ljungdahl, Ordförande, Volvo Cars
• Ann-Charlotte Järnström, (v.ordförande), Västkom
• Britt-Marie Olsson, SJ AB
• Joacim Fogelström, AB SKF
• Dag Kroslid, NorDan AB
• Sofia Kleve, AB Volvo
• Lena Båvegård, Mycronic AB
• Mats Palmérus, Jönköping Energi
• Beata Kollberg, Lejonfastigheter AB
• Karin Öhlander, SLL

Kontakta gärna oss om ni vill ha mer information!

Michael Westher