SIQ Medlemskap - för att bättre möta morgondagens utmaningar

Ett partnerskap som baseras på att ge och få

Förändringstakten i samhället påverkar oss alltmer och kommer att ha genomslag på de förmågor och den kompetens som behöver utvecklas inom företag och organisationer de kommande åren. Men vi behöver inte finna alla svar och lösningar på egen hand. Komplexa problem löses bäst genom samverkan och många av de främsta utmaningarna visar sig vara gemensamma.

Att utveckla affärsmodeller som stödjer nya kundbehov, att anpassa verksamheten till snabba förändringar i omvärlden och att bättre utnyttja den digitala utvecklingen för att förbättra verksamheten är bara några exempel på utmaningar som sträcker sig över branschgränser. Bredden är därför stor inom SIQs medlemskrets. Från stora industri och tjänsteföretag till myndigheter, kommuner, regioner och aktörer inom välfärdssektorn men även små och medelstora företag. Gemensamt för dem, oavsett storlek och verksamhetsområde, är synen på att kvalitetsutveckling och förbättringsarbete handlar om en ständigt pågående process som alltmer vävs samman med frågor om hållbarhet och innovation.

Med flera olika medlemsgrupper representerade kan vi idag även bedriva en fördjupad samverkan kring mer specifika utmaningar för grupper av industriföretag, energibolag, kollektivtrafik, kommuner, regioner och vissa tjänsteverksamheter.

• Kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och studiebesök för ledare och medarbetare i er organisation.
• SIQ Kvalitetskulturindex – mätning av de beteenden som präglar arbetsplatsen.
• SIQ Management Index – ger en snabb och heltäckande bild av styrkor, svagheter och graden av samsyn.
• Startseminarium med ledningsgruppen – en introduktion till medlemskapet, SIQ Managementmodell och förbättringsresan.
• Workshops/rådgivning/utbildning och möjlighet att ha en mentor från en annan medlemsverksamhet.
• Plats i SIQs Examinatorsutbildning.
• Dedikerad kontaktperson hos SIQ för support och uppföljning.
• Bilaterala kontakter mellan medlemmar.
• Tillgång till SIQs internationella studieresor, seminarier och uppdragsverksamhet.
• Möjlighet att gå med i ett fördjupat utbyte, Excellence Center, och därmed kunna delta i aktuella forskningsprojekt.

Medlemsaktiviteter våren 2019

Industrinätverk

SIQs Industrinätverk vänder sig till medelstora och stora industriföretag med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Nätverket riktar sig till chefer och ledare som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen i företaget. Genom Industrinätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som deltagarna själva står inför. Industrinätverket är en del av SIQ medlemskapet.

Läs mer om industrinätverket

Kommunnätverk

SIQs kommunnätverk syftar till att understödja och stimulera de av Sveriges kommuner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. I kommunnätverket finns en grupp för kommunledning med kommundirektör och kvalitetschef från respektive kommun och en grupp för kvalitetschef och ytterligare två utvalda personer som arbetar med kvalitetsutveckling. Båda grupperingarna möts 2 ggr varje år. Teman och projekt för nätverken planeras årsvis. Att ingå i kommunnätverket är en del av SIQ medlemskapet.

Läs mer om kommunnätverket

Fakta om medlemskap och årsavgift

Medlemsansökan

Våra Medlemmar

SIQs medlemmar finns representerade i många olika sektorer och kan därför dela branschöverskridande erfarenheter kring kvalitetsutveckling. De utgör ett stort och brett nätverk av kompetenser både i Sverige och internationellt där fler än 115 företag och organisationer arbetar tillsammans för att främja kvalitetsutvecklingen i sina verksamheter och i Sverige.

Från börsbolag, myndigheter, kommuner, regioner och bolag inom välfärdssektorn till konsultbolag och familjeföretag. Gemensamt för dem, oavsett storlek och verksamhetsområde, är synen på att kvalitetsutveckling och förbättringsarbete handlar om en ständigt pågående process som alltmer vävs samman med frågor om hållbarhet och innovation.

Idag bedriver SIQ ett fördjupat utbyte inom olika grupperingar. Ett par av dessa kan du ta del av nedan, industrinätverk och kommunnätverk.

Se vår medlemslista

Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter hösten 2018

Medlemsaktiviteter våren 2018

Nytt erbjudande - Svenskt Kvalitetsindex kundundersökning

Vi erbjuder alla våra medlemmar att göra en kundundersökning med vårt dotterbolag Svenskt Kvalitetsindex till ett förmånligt pris.

Läs mer om SKI kundnöjdhetsmätningar

Provmedlemskap

Vill din organisation börja lite försiktigt? Med ett provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Det sker under tre månader utan avgift. Beroende på organisationens storlek ingår ett startseminarium särskilt riktat till ledningsgruppen kring kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv.

Medlemslogin

Medlemmar kan logga in på den reserverade delen av vår hemsida tillägnad våra medlemmar. Här kan du att kunna ta del av kontaktinformation till andra medlemmar, dokument och material samt övrigt för ett framgångsrikare kvalitetsarbete!

Resor med SIQ

SIQ arrangerar även resor föra sina medlemmar runtom i världen för att besöka föredömen och lära av andra. I maj 2019 arrangerar vi en resa till Amsterdam med våra kommunnätverk.

Styrelsen för Intressentföreningen

Medlemmarna utgör tillsammans "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling" och styrelsen för denna består av:
• Åke Ljungdahl, Ordförande, Volvo Cars
• Staffan Isling (Vice.ordförande), Region Uppsala
• Anna-Karin Djupenström, Stora Enso
• Britt-Marie Olsson, SJ AB
• Joacim Fogelström, AB SKF
• Ann-Charlotte Järnström, Kungsbacka Kommun
• Dag Kroslid, NorDan AB
• Per Lindeborg, PostNord Sverige
• David Fränne, AB Volvo

Kontakta gärna oss om ni vill ha mer information!

Michael Westher