Kvalitet och vår modell

Vår modell är en ledningsfilosofi som bygger på att skapa en helhetssyn och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Med bättre förståelse för hur allt hänger ihop följer en ökad medvetenhet om att kvalitetsarbetet är en central ledningsfråga.

Varför kvalitetsarbete?

Kostnader för kvalitetsbrister uppskattas ofta till 10-30% av en verksamhets hela omsättning, ibland till och med mer. Men det går att åtgärda. Med systematiskt förbättringsarbete ökar både antalet nöjda kunder och nöjda medarbetare. För med ett utvecklat arbetssätt frigörs resurser som i sin tur bidrar till ökad lönsamhet och bättre konkurrenskraft.

Det finns i dag ett starkt vetenskapligt stöd för att kvalitetsutveckling lönar sig, både i internationella och nationella studier. Lönsamhet relateras till privata företag med specifika vinstmål. Inom myndigheter och andra offentliga organisationer utrycks mål på andra sätt, till exempel genom ökad service till medborgarna, rättssäkra beslut, utbildningsmål eller vårdrelaterade mål.

Ett sätt att uttrycka nyttan med kvalitetsutveckling är att beräkna hur stora kvalitetsbristkostnader
en organisation har och hur systematisk kvalitetsutveckling kan få dessa att minska. Kvalitetsbristkostnader beskrivs som “de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”.

Vår Modell - vår filosofi

Vår filosofi bygger på att skapa en helhetssyn och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Med bättre förståelse för hur allt hänger ihop följer en ökad medvetenhet om att kvalitetsarbetet är en central ledningsfråga.

Vi utbildar i flera Business Excellence-modeller såsom EFQM- och Malcolm Baldrige. Men vårt erbjudande vilar i första hand på SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling.

Modellen är en av SIQ utvecklad ledningsfilosofi byggd på forskning och utveckling, som hjälper företag och organisationer att genomlysa och utvärdera sin egen verksamhet. Principen är enkel och innebär att skapa en struktur för att identifiera styrkor och förbättringsområden, som gör vägen till konkurrenskraft och lönsamhet kortare, rakare och realiserbar.

Ladda ner SIQs Modell

Utvecklingen av SIQs Modell

Grunderna i Kvalitetsarbete

Kvalitetsutveckling som ämnesområde har sitt ursprung i USA på 1920-talet. Efter andra världskriget skedde mycket av utvecklingsarbetet i Japan där företagsledarna insåg betydelsen av att systematiskt utveckla produktionen. Många av de metoder som nyttjas idag har sitt ursprung från detta arbete. I mitten av 80-talet ökade insikten om att kvalitetsutveckling är viktigt på ledningsnivåerna i företagen. Kvalitetsutveckling handlade om att åstadkomma en kulturförändring med stöd av värderingar, arbetssätt
och verktyg. Som viktiga grundvärderingar inom kvalitetsutveckling nämns ofta kundorientering, processorientering, ledningens engagemang, basera beslut på fakta, allas delaktighet och ständiga förbättringar. Målet med att arbeta med kvalitetsutveckling kan i korthet beskrivas som att öka kundtillfredsställelsen med en lägre resursåtgång; att uppnå en intern och extern effektivitet. Kvalitetsutveckling präglas av att ständigt identifiera områden som kan förbättras så att organisationen kan få nöjda kunder. Idag används ofta begreppet ”systematiskt kvalitetsarbete” med samma innebörd.

Kvalitet ur ett kundperspektiv

Kvalitet som begrepp är per definition tolkningsbart och förändras i takt med ekonomi och omvärldsutveckling. Kvalitetsbegreppet bygger därför på ständig utveckling och förbättring och måste ses i ett sammanhang. Intrycket av kvalitet är däremot mycket tydligare. Ur ett kundperspektiv kan kvalitet beskrivas som den totala upplevelsen eller känslan av ett företag, en tjänst eller en produkt.

Vad står kvalitet för idag?
Tillsammans med IVA har SIQ genomfört en förstudie för att ge en bild av vad kvalitetsarbete har för effekt på svensk konkurrenskraft. I denna delrapport beskrivs hur kvalitetsarbete har växt fram.

Ladda ner Rapporten

Tusen miljarder. Så mycket kronor läcker Sveriges företag och organisationer varje år. Detta på grund av att produkter, tjänster och processer inte uppfyller krav och förväntningar. Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning.

Testa 1000 miljarder och ta reda på hur din organisation ligger till!

Testa 1000 miljarder