SIQ Management Modell

När SIQs Modell utvecklades under början av 1990-talet fanns ett mycket stort behov av att få svenska organisationer och företag att fokusera på sina kunder och samtidigt öka sin inre effektivitet. Kundorientering och processorientering är två faktorer som blev centrala i SIQs Modell och även i andra kvalitetsmodeller. Behovet av att skapa nöjdare kunder och hantera sina resurser på ett effektivt sätt finns naturligtvis även idag, men forskning visar att kvalitetsutveckling som kunskapsområde håller på att utvidgas.

För två år sedan inledde vi på SIQ ett utvecklingsarbete kring SIQs Modell i syfte att ta reda på modellens styrkor och förbättringspotential. Vi designade det som ett interaktivt forskningsprojekt med forskare från Chalmers och Karlstad universitet och flera olika verksamheter som testat prototypen.

Utvecklingen visar att varje organisation måste ha en bredare syn på sin verksamhet, som inte endast syftar till att tillfredsställa sina ägare och kunder. Organisationer har idag och framöver även uppgiften att uppnå en högre grad av samhällstillfredsställelse:

  • Hållbarhet måste integreras tydligare i dagens kvalitetsmodeller.
  • Kundbegreppet måste utvidgas till att innefatta organisationens intressenter.
  • Ständiga förbättringar måste kompletteras med större förnyelsesprång.
  • Större fokus behöver läggas på att åstadkomma resultat med mindre fokus på strategier, planering och kartläggning av verksamhetens processer.
  • Mångfald och jämlikhet behöver stärkas i modellerna.
  • Kvalitetsutveckling är en förutsättning för digitalisering, vilket modellerna behöver tydliggöra.
  • Dagens kvalitetsmodeller stimulerar generellt i för hög grad intern effektivitet och det leder till att vi blir introverta i vårt förbättringsarbete.
  • Modellerna behöver i en högre grad stimulera extern effektivitet.
  • Modellerna behöver också göras mindre omfattande med enkelhet som ledstjärna.

Forskningen har även hjälpt oss att förstå att en kvalitetsmodell bör anpassas efter en nations kultur, då kulturen påverkar vilken effekt en organisation får av modellen. SIQs Modell ska alltså genomsyras av det som kännetecknar framgångsrika svenska organisationer och företag. Detta innebär att vi utvecklar modellen baserat på svensk organisationskultur.

2018 lanserar vi nästa generations excellencemodell. Vi hoppas ni följer med oss på SIQ under denna resa!

Här kan du ladda ner prototypen av SIQ Management Modell